นายณัฐกานต์ เพชรนิล


รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม

หลักสูตรทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกับวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมของเรานอกเหนือจากการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ แล้ว ทางโรงเรียนของเรายังศึกษาบริบทของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้รู้ว่านักเรียนของโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมส่วนใหญ่ เมื่อจบการศึกษามักจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมากกว่าการศึกษาต่อ ทางโรงเรียนของเราจึงได้เล็งเห็นช่องทางในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยการพัฒนาหลักสูตรทวิศึกษาขึ้นมาเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน

นักเรียนที่ได้เข้าเรียนในหลักสูตรทวิศึกษานี้ จะได้รับการจัดการเรียนการสอนในวิชาภาคบังคับของสายสามัญที่โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมตามจำนวนหน่วยกิตที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และระหว่างนั้นจะมีการเข้ารับการเรียนการสอน รวมไปถึงการอบรมตามหลักสูตรของสายอาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวิเชียบุรี จนกระทั่งจบหลักสูตร นั่นทำให้นักเรียนกลุ่มทวิศึกษา มีความรู้ในหลากหลายด้าน รวมไปถึงมีทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อจบการศึกษา นักเรียนทวิศึกษาจะได้รับทั้งประกาศนียบัตรของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในสายสามัญ และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปชว.) ของสายอาชีพ